• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Apostolstwo Modlitwy

 

APOSTOLSTWO MODLITWY

Spośród wielu ruchów w Kościele współczesnym jednym z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych na świecie jest Apostolstwo Modlitwy.

Spełnia ono wszystkie podstawowe wymagania, jakie stawia przed stowarzyszeniami katolickimi adhortacja Jana Pawła II „Christifideles laici” o powołaniu i posłannictwie chrześcijan świeckich.

Formuje swoich członków w całkowitej wierności Chrystusowi i Kościołowi, jest silnie zakorzenione w duszpasterstwie parafii, kładzie duży nacisk na wyrobienie wewnętrzne, ucząc umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego.

Jan Paweł II nazwał Apostolstwo Modlitwy „bezcennym skarbem serca Papieża i Serca Chrystusa”. Zaowocowało to rozkwitem tego ruchu w naszej Ojczyźnie.

Apostolstwo Modlitwy nie tworzy specjalnej struktury organizacyjnej i nie rozbija istniejących wspólnot parafialnych, ale umacnia życie nadprzyrodzone i działalność apostolską (Pius XII)

Ogniska Apostolstwa są zaczynem odnowy i rozmodlenia parafii. Konkretnymi zadaniami AM są:

dobro rodziny, opieka nad chorymi i ubogimi, zaspakajanie potrzeb duchowych i materialnych ludzi z marginesu społecznego. |

I w tym właśnie realizuje się hasło Apostolskie, które brzmi „Kochać i służyć”.

Jedną z charakterystycznych cech Apostolstwa Modlitwy jest troska o ustawiczną modlitwę, o jej rozwój u siebie i u drugich, o wychowanie do zażyłości z Bogiem.

Idąc za poleceniem Jezusa, aby się zawsze modlić i nigdy nie ustawać (Łk 18,1), członkowie Apostolstwa Modlitwy zgłębiają wszystkie zagadnienia odnoszące się do teorii i praktyki modlitwy.

Czytają i rozważają Pismo św., rozwijają różne formy modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, odprawiają rekolekcje i dni skupienia.

Papież Paweł VI zaliczał Apostolstwo Modlitwy do rzędu najbardziej zbawiennych instytucji jakie w Kościele powstały

i dla Kościoła pracują i zachęcają wiernych do włącznie się w jego szeregi.

AM poprzez coraz większy rozwój stało się ruchem ogólnokościelnym. Mogą do niego należeć wszyscy.

Ruch ten skupia w swoich szeregach wiernych, którzy troszczą się nie tylko o uświęceni własne,

ale także przez swoje modlitwy, ofiar i czyny, pomagają drugim na drodze do zbawienia.

Rozwój Apostolstwa w diecezjach i parafiach powierzony jest pasterzom Kościołów lokalnych.

Za inspirację duchową ruchu – zgodnie z życzeniem papieży – odpowiedzialne jest Towarzystwo Jezusowe.

W Polsce AM istnieje od 165lat, a jego założycielami byli ojcowie Jezuici. Ruch ten bez pośrednio podlega Ojcu Świętemu,a na jego czele stoi dyrektor generalny, którego rezydencja mieści się w Rzymie.

W naszym kraju funkcję zwierzchnika sprawuje dyrektor krajowy ks. Robert Więcek SJ. Sekretariat krajowy AM mieści się w Krakowie przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego ul. Kopernika 26. Organem prasowym Apostolstwa Modlitwy jest miesięcznik o nazwie „Posłaniec Serca Jezusowego”. Serce Jezusowe otoczone jest szczególnym kultem przez ogniska AM działające na terenie całego kraju. Do Apostolstwa Modlitwy może wstąpić każdy, po niezbędnym okresie próby i poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

W naszej parafii AM powstało w 1990r., a jej inicjatorką i animatorką była i aktualnie jest Pani Janina Babraj.

W początkowym okresie działalności AM składało się z trzech osób, by w roku 1994 zwiększyć liczebność

do 20 członków. W roku 1995 powstała w Jadownikach męska grupa Apostolska.

Aktualnie na terenie Jadownik działają dwie grupy modlitewne, które raz w tygodniu spotykają się na wspólnej modlitwie.

Opiekunem parafialnym AM obecnie w parafii jest Ks. Witold Tadeusiak.

Dwa razy w miesiącu Apostolstwo Modlitwy spotyka się na Mszy św. i modlitwie różańcowej w kaplicy Matki Bożej Róży Duchownej. Raz w roku członkowie AM w Jadownikach organizują, przygotowują i prowadzą całonocne czuwanie modlitewne w Bazylice Najśw. Serca Jezusowego w Krakowie.

Ponadto w każdy pierwszy piątek misiąca odprawiana jest w naszym Kościele Msza Św. wynagradzająca z intencji AM.

Trwałym i widzialnym znakiem istnienia i działania parafialnego ogniska Apostolstwa Modlitwy jest figura Serca Jezusa ufundowana przez członków Apostolstwa Modlitwy z Jadownik, stojąca na placu kościelnym.

Każdy kto odczuwa pragnienie pogłębienia swojej wiary może zwiększyć szeregi AM, po wcześniejszym skontaktowaniu się z animatorką naszej grupy Panią Janiną Babraj. Istnieje możliwość zaopatrzenia się w odpowiednie materiały i programy formacyjne.

Zadania:

- częsta spowiedź

- Komunia Św.

- codzienne uczestnictwo w Eucharystii

Aktywność członków AM w Jadownikach uwidacznia się poprzez uczestnictwo we wszystkich wspólnotowych formacji modlitewnych na rzecz ewangelizacji indywidualnej i wspólnotowej. Przejawem tego są:

codzienna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, akt osobistego ofiarowania się Sercu Jezusowemu, organizacja i uczestnictwo w rekolekcjach i pielgrzymkach, przygotowywanie i uczestnictwo adoracji w Parafii, uczestnictwo i oprawa słowno-muzyczna Mszy Św. wynagradzającej odprawianej raz w miesiącu w intencji Apostolstwa Modlitwy.

 

 

Script logo