• SŁOWO ŻYCIA

 • pozostawić ślad

 • Rodzina Bogiem silna

Ministranci

  Ministranci 

Określenie ministrant pochodzi od łac. "ministrare" - oznaczającego "służyć". Ministrant to osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi. Patronem ministrantów jest Tarsycjusz.

Strój ministranta stanowią:

 • komża,

 • kapturek (odpowiedni kolor)

 • sutanka i kołnierz (w kolorach danego okresu lit.),

 • lub alba przepasana cingulum

Uczestnictwo świadome

Świadome uczestnictwo we Mszy św. winno objawiać się znajomością symboliki i znaczenia obrzędów, w których bierze się udział. Wymaga to tak przygotowania liturgicznego jak i formacji wewnętrznej. Świadome uczestnictwo nie jest możliwe bez należytego skupienia przed i w czasie Eucharystii. Istotę świadomego uczestnictwa służby liturgicznej w świętych obrzędach w piękny sposób ujmują słowa modlitwy ministranta przed Mszą św.:
"(...)Do świętej przystępuję służby, 
Chcę ja dobrze pełnić.
Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia;
By myśli moje były przy Tobie,
By oczy moje były zwrócone na ołtarz,
A serce moje oddane tylko Tobie. Amen"

Uczestnictwo czynne

Winno się ono przejawiać w naszych postawach i gestach. Nie mogą być one ospałe, ani tym bardziej okazujące naszą niechęć czy znudzenie (wynikające często z braku uczestnictwa świadomego). Wymaga dawania jasnych i wyraźnych odpowiedzi na wezwania kapłana, wypowiadania modlitw, śpiewu liturgicznego. Nasza aktywność jest zewnętrznym odbiciem naszego wewnętrznego przeżywania Ofiary Mszy Świętej. Dlatego też istotne jest poznawanie modlitw, tekstów pieśni i aklamacji, stosowanych w czasie liturgii. Ministranci, których funkcja polega także na ukazywaniu postaw i dawania przykładu w gestach, słowach i postawach winni czuć się do czynnego udziału szczególnie zobowiązani.

Zadania ministrantów w czasie liturgii

Do głównych zadań ministrantów wobec celebransa (mają one charakter pomocniczy) należą:

 • pomoc w ubraniu celebransa w szaty liturgiczne,

 • nierzadko przygotowanie ksiąg i liturgii pod względem technicznym (obie powyższe funkcje spełnia zazwyczaj kościelny-zakrystian),

 • przynoszenie świec, wina, chleba, naczyń liturgicznych do ołtarza,

 • dodatkowe funkcje losowe (np. przyniesienie hostii, gdy brakuje jej w patenie),

Do zadań ministrantów wobec ludu wiernych (w czasie Mszy cum populo - z ludem):

 • bycie przykładem w postawach, gestach, słowach,

 • dawanie znaku dzwonkiem, celem przypomnienia zmiany postawy,

Funkcje ministrantów

Spośród funkcji ministranckich można wyróżnić następujące:

 • ministrant ołtarza:

  • przynoszący dary ofiarne (minister missae),

  • posługujący do ksiąg (Mszał itp.) (minister libri),

 • ministrant kadzidła (turyferariusz),

 • ministrant łódki (nawikulariusz),

 • ministrant krzyża (krucyferariusz),

 • ministrant światła (ceroferariusz),

 • lektor,

 • kantor

 • psałterzysta

Dekalog Ministranta

 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.

 2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.

 3. Ministrant rozwija w sobie boże życie.

 4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.

 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

 6. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.

 8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.

 9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.

 10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

Zapraszamy wszystkich chłopców do służby ministranta.

 

THIS PAGE HAS NO IMAGES OF TYPE - 1

Script logo