• SŁOWO ŻYCIA

 • pozostawić ślad

 • Rodzina Bogiem silna

Synod

TEMAT  SYNODALNY  - MARZEC 2022

Temat: Parafia  miejscem  promowania  katolickiej  nauki  społecznej

Katolicka  nauka  społeczna  (KNS) – to  bardzo  ważna  dziedzina, która  pomaga  poukładać  według  wartości  życie  społeczne, ekonomiczne, polityczne  i  problemy  współczesnego  człowieka.

Z  perspektywy  parafii, głoszenie  KNS, to  m.in. ukazywanie  jej  aktualności  i  praktyczności  przez rozwijanie  inicjatyw  promujących  naukę  społeczną  Kościoła;  organizowanie  parafialnych  grup, w  których  wierni mogliby  zapoznać  się  lub  pogłębić  idee  katolickiej  nauki  społecznej (także  w  ramach  parafialnych  oddziałów  Akcji  Katolickiej),  poświęcenie  więcej  miejsca  w  periodykach  parafialnych, na  stronach  internetowych  parafii,  w  mediach  społecznościowych, z  których  korzysta  parafia, a  także  na  refleksję  nad  tematami  społecznymi – aktywność  osób  wierzących  w  przestrzeni  społecznej, politycznej  czy  gospodarczej.

Ze  społecznego punktu  widzenia – działalność  Caritas  na polu  charytatywnym , to  szacunek  dla  człowieka  ubogiego
i  cierpiącego, postawa  empatii i  solidarności  oraz  takiego  pomagania, które  nie  krępuje  nikogo.

GRUDNIOWE  SPOTKANIE  SYNODALNE – 2021

Temat: Jak  dzisiaj  być rodziną  prawdziwie  żyjącą  Ewangelią?

Refleksja  dotyczyła  małżeństwa  jako powołania  uświęconego  i  umocnionego  przez  sakrament  małżeństwa. Dzięki  temu  małżonkowie  mogą  łatwiej  sprostać  pojawiającym  się  wyzwaniom  we  wspólnym życiu  małżeńskim, w  relacjach  z  dziećmi, rodzicami, dziadkami.

Wspólna droga wymaga  jednak  tworzenia własnej  historii  i  własnego  projektu  na  codzienne życie, który  trzeba systematycznie  rozwijać  za  pomocą  Bożej  łaski – danej  nam  w sakramencie  małżeństwa.

Zatem  postawmy  sobie pytanie – czy  rodziny  obecnego  XXI wieku – mogą  żyć  Ewangelią?

Małżeństwo  jest  powołaniem, ale do tego  zadania trzeba się  należycie  przygotować, a  następnie  troszczyć  się  o  umocnienie  wzajemnych  więzi  przez  dar  z  siebie, który  ożywia wzajemną  miłość  małżonków  i  ich relacje w  rodzinie.

Papież  Franciszek  w  Adhortacji  Apostolskiej  „O miłości  w  rodzinie” – zwraca  uwagę, że  „Dzisiaj  bardziej  istotny  niż  duszpasterstwo  niepowodzeń  jest  wysiłek  duszpasterski  na rzecz  umacniania  małżeństw  i  w  ten  sposób  zapobieżenia  rozpadom” (Amoris  Laetitia,307).

W  przygotowaniu  do  małżeństwa, a  także  pomocą  w  rozwiązywaniu  problemów  w  małżeństwach  i  rodzinach  służą  parafialne  poradnie  rodzinne  oraz  sieć  poradni  specjalistycznych  w  naszej  diecezji.

Do  posługi  w  poradni – Doradcy  Życia Rodzinnego – przygotowuje  Diecezjalne  Studium  Rodziny, które  trwa  2  lata.  Osoby  (szczególnie  małżeństwa)  zdobywają  wiedzę  naukową i  poznają  sposoby  budowania  szczęśliwego  małżeństwa  i rodziny.

W  rozwoju  wiary  w  małżeństwie  i  rodzinie może  także  służyć  formacja w  ruchach  i  wspólnotach  o  charyzmacie  rodzinnym, np. Stowarzyszenia  Rodzin  Katolickich, Domowego  Kościoła, Spotkania  Małżeńskie, dni  skupienia, rekolekcje  dla  małżonków, uroczyste  jubileusze  małżeńskie, spotkania  młodych  małżeństw, itp.

Osoby  (małżonkowie), które  pragną  troszczyć  się  o  formację  swojego  małżeństwa, a  także  ewangelizować  inne  rodziny, mogą  uczestniczyć  w  Diecezjalnym  Studium  Rodziny  w  Tarnowie  lub  Nowym  Sączu (zgłoszenia tel. 14-6317360)   

LISTOPADOWE  SPOTKANIE  SYNODALNE – 2021

Temat: Troska wspólnoty o  Dom  Boży – Dom  modlitwy (Koncerty w  kościołach)

Część  formacyjna

 • Eucharystia
 • Adoracja Najświętszego Sakramentu

 Refleksja  dotyczyła Kodeksu Prawa  Kanonicznego – kanon 1210.

„W miejscu  świętym dopuszcza się tylko to, co  służy sprawowaniu i  szerzeniu kultu, pobożności i  religii, a  zabrania się  tego, co  jest obce świętości miejsca”.

Czy więc  każdy  z  nas  jest  świadomy  czym jest  świątynia – kościół  parafialny  i  jak  zachowuję się  w  Domu  Bożym.

Medytacja  dotyczyła fragmentu  opisanego  w  Ewangelii – „Napisane jest: Mój  dom będzie domem modlitwy, a  wy  uczyniliście
z  niego  jaskinię  zbójców”. (Mt 21,13)

Odnośnie koncertów  w  kościołach

 • powinny służyć ożywianiu ducha chrześcijańskiego przez  muzykę  religijną – chóralną, organową i  inne
 • nie można natomiast  wyrazić  zgody na  muzykę świecką, choćby  była nawet  arcydziełem  sztuki
 • zgodę na koncert w kościele może wyrazić  tylko  biskup diecezjalny  na  podstawie prośby księdza proboszcza

Każda parafia powinna  troszczyć się  o  należyty stan  muzyki  kościelnej  w  swojej  świątyni, szczególnie w  obrzędach  liturgicznych.

SPOTKANIE  SYNODALNE – 21  PAŹDZIERNIKA  2021

TEMAT: Rola  parafialnych  zespołów  teatralnych  w  misji  ewangelizacyjnej  oraz  w  kształtowaniu wrażliwości  artystycznej, estetyki i  etyki  słowa.

     „Teatr, ile wiemy, to atrium  spraw  niebieskich. I  stąd  go  tak zwiemy”(C.K. Norwid)

Część  formacyjna – w  ramach  Spotkania PZS – to uczestnictwo w  modlitwie:

- Nabożeństwo Różańcowe

- Eucharystia

- Adoracja Najświętszego Sakramentu

Refleksja dotyczyła fragmentu  z  Evangelium vitae JPII – „Nikt nie powinien czuć  się  wyłączony z  tej  mobilizacji  na  rzecz  nowej  kultury życia: wszyscy  mają  do odegrania  ważną rolę.  Obok rodziny doniosłe zadanie  spełniają  nauczyciele  i  wychowawcy”.

Między innymi  zapytajmy siebie:

Czym  jest  dla mnie mowa ludzka, a  czym  Słowo Boże?

Czy  zdaję  sobie sprawę, że wypowiadane przeze  mnie  słowa nie są obojętne moralnie, a  wypowiadane nieodpowiedzialnie mogą  zranić  lub  zgorszyć  drugiego  człowieka?

Czy  mam  świadomość, że powszechnie używane  wulgaryzmy  są  zaprzeczeniem  ludzkiej  kultury i  mogą  stwarzać  okazję do  grzechu  i  zgorszenia?

Czy  dostrzegam  na  co  dzień  wartość  słów: dziękuję, proszę, przepraszam?

Odnośnie w/w  tematu  miesiąca  mamy  fragment  synodalnego  dokumentu „Dobra  kultury diecezji  tarnowskiej. Wartość, znaczenie, ochrona”:

1.pkt 115. Podmiotem duszpasterstwa przez  teatr  jest  zespół inscenizacyjny  realizujący  spektakl, który  staje  się  jedną z  apostolskich, ewangelizacyjnych  wspólnot  parafialnych, a  jego  misją  jest  głoszenie  Dobrej  Nowiny. Przez swoją  otwartość i  zaangażowanie  w  formację  chrześcijańską, zespół  jest wspólnotą ewangelizującą, ale  i  ewangelizowaną.

2.pkt 116. Teatr  parafialny  może  odgrywać  ogromną  rolę  w  procesie  integracji  młodych  ludzi z parafią  i  lokalną  wspólnotą. Młodzież  mająca  zdolności  aktorskie i  zainteresowania  sceniczne  jest  zaproszona, aby  chętnie  brała  udział  w  organizowanych  w  ramach  duszpasterstwa (w  skali diecezji  lub  dekanatu) specjalnych  warsztatach  teatralnych  czy  kursach recytatorskich  prowadzonych przez  zawodowych aktorów  lub  animatorów  życia  teatralnego. 

SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 23  WRZEŚNIA  2021

Temat: Udział w  katechizacji  szkolnej obowiązkiem katolików oraz  przestrzenią współpracy środowisk wychowawczych

Omówiono fragmenty  synodalnego dokumentu: „Katechizacja  w  diecezji  Tarnowskiej”

1.Najważniejszymi w dziele katechizacji  szkolnej są  jej adresaci. Odpowiedzialni za dzieło katechizacji  powinni usilnie troszczyć się  o integrację  środowisk wychowawczych: rodziny, parafii i  szkoły, zwłaszcza w  kontekście przygotowania do przyjęcia sakramentów  świętych (punkt 69)

2.Nauczyciele religii, realizując swoje powołanie katechetyczne w szkole, powinni otoczyć szczególną troską  wszystkich uczniów, również  tych, którzy z różnych powodów zrezygnowali z udziału  w lekcjach  religii  w  szkole (p. 79)

Zadajmy  sobie więc pytanie: Czy lekcje  religii  dla  katolików  są  obowiązkowe i  czy  są  ważne?

Niektórzy rodzice  lub  uczniowie są  przekonani, że uczęszczanie  na  lekcje religii  jest  nieobowiązkowe.

Zwróćmy  jednak uwagę na to, że  każdy rodzic, który decyduje się na chrzest dziecka – przyjmuje zobowiązanie, że  wychowa go  w  wierze  Kościoła.

Pierwszym więc  środowiskiem odpowiedzialnym za  realizację  tego  zadania – jest  rodzina  katolicka, jej  należyte traktowanie  lekcji  religii, uczestnictwo  w  przygotowaniu do  sakramentów  świętych dziecka oraz  własny  przykład życia  chrześcijańskiego.

Szkolna katecheza jest  ważna, a  jej  zadaniem  jest  wsparcie  i  pomoc  rodzicom  w  wychowaniu dzieci.

Szkoła powinna być  przyjazna współpracy z  rodzicami  i  katechetami  w  dziele  moralnego  wychowania dzieci  i  młodzieży.

CZERWCOWY  TEMAT  SYNODALNY – 2021

 

„CZŁOWIEK  ŻYJE  PRAWDZIWIE  LUDZKIM  ŻYCIEM  DZIĘKI  KULTURZE”

W  ostatnich  trzydziestu  latach  dostrzegamy  niepokojące  zjawisko  upadku  kultury  na  wielu  płaszczyznach. Otacza  nas  agresywna  anty-kultura  odwołująca  się  do  niskich  instynktów  ludzkich. Propaguje  się  przemoc, nienawiść, tanią  sensację. Do  przestrzeni  publicznej  wprowadza  się  wyrazy
i  zwroty  wulgarne, prymitywne  i  obraźliwe. Nowe  normy  kulturowe  i  obyczajowe  są  zaprzeczeniem  prawdziwej  kultury
i  dobrych  obyczajów.

Jan  Paweł  II  wielokrotnie  przypominał, że  kultura  jest  właściwym  sposobem  istnienia  i  bytowania  człowieka, nie  może  uciekać  od  oczekiwania  i  wymagania, aby ludzie  należący  do  elity  intelektualnej
i  kulturalnej  nie  ulegali  trendom i  tendencjom , lecz  bronili  ładu  stworzonego  świata, wskazywali  ludziom  sens  i  wartość  życia, równocześnie  wychowując  młode  pokolenie i  przygotowując  go  do  przyszłości.

Kształtowanie  człowieka  w  kulturze  , poczuciu  tożsamości  narodowej  i  więzi  z  „małą  ojczyzną” dokonuje  się  w  rodzinie,
a  także  przez  wspólnoty  w  parafii  i  diecezji.

Kultura  nie jest  zwykłym  zbiorem  cech  kulturowych – zwyczajów, nawyków  i  instytucji – ale  stanowi  zorganizowany  system  życia  i  zachowania  się  społecznego  z  jego  prawami  i  regułami  rozwoju.

Trzeba  również  pamiętać, że  wartości  kultury  wypracowuje  się  poprzez  sięgnięcie  po  dorobek  poprzednich  pokoleń,
a  przechowując  dziedzictwo  przodków  uczyć  historii  i  tradycji.

Starajmy  się  w  rodzinach  troszczyć  o  wychowanie  dzieci  w  naszej  pięknej  i  bogatej   kulturze  chrześcijańskiej, bo  przykład  i  zasady  wyniesione  z  domu  rodzinnego  będą  towarzyszyć  zawsze.

            

MAJOWE  SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 2021

TEMAT: ROZWIJANIE  POBOŻNOŚCI  INDYWIDUALNEJ  I  WSPÓLNOTOWEJ

Autentyczny rozwój  pobożności  następuje  wtedy, gdy  modlitwa  wspólnotowa  przenika  się  z  modlitwą  indywidualną.

„Szczytem  i  źródłem” życia  Kościoła  jest  udział  w  niedzielnej  liturgii  Mszy Św. , co  ma  być inspiracją  do  codziennej  modlitwy  w tygodniu. Modlitwa  zaś  powinna  być  przygotowaniem  do kolejnej  Mszy Św. Życie pełną  wiarą  nie może  być  więc  ograniczone  tylko do  samej  liturgii, albo  tylko  do  samej  modlitwy  osobistej.

Okres  pandemii, kiedy w  związku  z  kwarantanną  nie można  było uczestniczyć  w  liturgii – pokazał  głód  wspólnej  modlitwy  w  świątyni, której  nie  zastąpi  żadna  transmisja  radiowa, telewizyjna  czy  internetowa.

Sobór  Watykański  II (1962 – 1965)  w  dokumencie  o  liturgii – mocno  podkreślił  znaczenie  celebrowania  liturgii – aby  wierni  uczestniczyli  w  niej  świadomie, czynnie  i  owocnie – nad  czym  powinni  czuwać  duszpasterze.

Rodzajem  wspólnej  modlitwy  są  też  różnego  rodzaju  nabożeństwa  odprawiane  w  kościele  przez  kapłana  lub  osoby  świeckie. Mogą  być  też  nabożeństwa  przy  kapliczkach  na  terenie  parafii.  Dobrze, że  w  naszej  parafii  kontynuowana  jest  tradycja  nabożeństw  majowych  i  czerwcowych, także  przez  dzieci  i  młodzież.

Również  wiele z  tych  nabożeństw  można  odprawiać  indywidualnie  w  domu  lub  w  kościele  podczas  osobistej  modlitwy, np. adoracja  w  ciszy  i  wiele  innych.

W  rozwoju  pobożności  nie  chodzi  o  to, by  uczestniczyć  we  wszystkich  nabożeństwach, ale  możemy  mieć  takie  do  których  jesteśmy  przywiązani, dzięki  którym  doświadczamy  Bożej  pomocy. Warto  jednak  dbać  o  to, by  oprócz  coniedzielnej  liturgii  praktykować  jeszcze  jakieś  nabożeństwo , które pomoże  nam  w  rozwoju  modlitwy  osobistej, a  można  go też  odprawiać  samemu  lub  z  rodziną  w  domu.

               Jak  możemy  praktycznie  rozwijać  osobistą, indywidualną  pobożność  oraz  pobożność  wspólnotową?

 • pierwszym  miejscem  wychowania  do modlitwy  jest  rodzina  chrześcijańska – gdzie  uczy się  modlitwy  i  wytrwałości
  w  modlitwie
 • konkretny przykład  i  żywe  świadectwo  rodziców, wspólna  modlitwa z  dziećmi
 • wspólna  modlitwa  małżeńska
 • przynależność dzieci  do grup parafialnych, gdzie  uczą się  wspólnej  modlitwy
 • udział  w  niedzielnej Mszy  Św.-po  uprzednim przygotowaniu  Słowa  Bożego przez  rozważanie
 • udział  w  liturgii w dni  powszednie lub  innych  wybranych  nabożeństwach
 • indywidualna  adoracja  w  ciszy  w  świątyni
 • modlitwa  za  siebie nawzajem  i  za  kapłanów
 • modlitwa  w  intencji  życia  zagrożonego  przed  narodzeniem (adopcja  duchowa)
 • przynależność do  Róż  Różańcowych  i  innych  grup  parafialnych

TEMAT  SYNODALNY – KWIECIEŃ  2021

 

 „ROLA  MŁODYCH  W  EWANGELIZACJI  RÓWIEŚNIKÓW”

Na  podstawie  raportu  z  badań  wśród  młodzieży  Diecezji  Tarnowskiej „Młodzież  czasu  Synodu”, w  którym  wzięło  udział ponad  14 tyś. ankietowanych – 69,6%  młodzieży  uważa  się  za  osoby  wierzące, a  30%  to  osoby  obojętne  religijnie  lub  wrogo  ustosunkowane  do wiary  w  Boga. Wielki  wpływ na  życie  młodych  ludzi mają  ich  przyjaciele, w  tym  rówieśnicy. Według  w/w  raportu  aż  42%  młodych w  sprawach  dotyczących  moralności  kieruje  się  radą  przyjaciół. Wpływ  rodziców  to  48,8%, a  wskazówki  księdza (np. spowiednika)  to  tylko  13,1%.

Młodzież wyraża  pragnienie  pogłębiania  swojej  wiary, ale  jednak  blisko  2/3  młodych, którzy  wypełnili ankietę – nie  interesowała  się  filmikami, stronami  lub  konferencjami  o  tematyce  religijnej  w  Internecie, a  także  6 na  10  osób  w  zasadzie  w ogóle  nie  zagląda  do  Pisma  Św. Większość  młodzieży nigdy  lub  prawie  nigdy nie  rozmawia  na  temat  wiary, a  najczęściej  podawanym  powodem  było „Nie  wiem, jak  mówić  o  Bogu”.

Jak  można  więc  mobilizować  młodzież  do  podjęcia wysiłku  ewangelizacji? 

Znaczny  wpływ na życie  młodych  ludzi mają  rówieśnicy, dlatego  potrzeba, aby  w  dzieło  ewangelizowania  zaangażować  wierzącą  i  praktykującą  młodzież, gdyż  wiara  umacnia  się  gdy  jest  przekazywana. Ewangelizować  można  nie  tylko  słowem  ale  również  przykładem  swojego  życia, a  także  wpisami  w  Internecie  i  swoimi  rozmowami  z  rówieśnikami. Bardzo  ważnym  impulsem  powinno  być  przygotowanie  do  bierzmowania – dalsze  oraz  bezpośrednie. Przygotowanie bezpośrednie  powinno  odbywać  się  przez  katechezy  parafialne (30 spotkań). Ważne, by  rodzice  również  uczestniczyli  w  tych  katechezach, gdyż  wtedy  staną  się  owocne  dla  młodego  człowieka – łatwiej  będzie  w  domu  o  wspólne  rozmowy  na  temat  poruszanych  zagadnień  religijnych. Formowanie  animatorów , którzy  będą  mogli  dzielić  się  swoim  doświadczeniem  Pana  Boga, to  dobre przygotowanie  do  bierzmowania, a  także  w  Młodzieżowej  Szkole  Animatora, w  czasie  kursu  dla  ceremoniarzy, kursu  przewodniczek  DSM, czy  w  Ruchu  Światło  Życie.

Zachęcajmy  więc  młodzież  z  naszej  parafii, by  podejmowała  trud  udziału  w  takich  szkoleniach.

TEMAT SYNODALNY – MARZEC 2021

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO NARZĘDZIE EWANGELIZACJI I KOMUNIKACJI W KOŚCIELE TARNOWSKIM

Strona internetowa Kościoła tarnowskiego powstała 24 lutego 1997 r. a oficjalna strona Stolicy Apostolskiej – 30 marca 1997 r. (vatican.va), czyli miesiąc później. Obecnie spośród 465 parafii i rektoratów Kościoła tarnowskiego – 97 nie ma własnej strony internetowej. Jako parafia należymy do Kościoła tarnowskiego, dlatego warto zainteresować się wirtualną ofertą mediów diecezjalnych, m.in:

 • diecezja tarnowska
 • radio RDN
 • gość tarnowski
 • promyczek dla dzieci
 • Synaj.tv
 • V Synod

Internet ze swej natury jest wspólnotowy i wspólnotwórczy – „inter” z łaciny znaczy „między”. Obecna sytuacja pandemii „udowodniła”, że Internet daje możliwość podtrzymania relacji wtedy, gdy jest to fizycznie niemożliwe. Siłę Internetu stanowią lokalne społeczności, choć ich zasięg jest globalnym sposobem komunikacji. Internet jest ważny dla struktury Kościoła, gdyż opiera się na Kościołach lokalnych, a w praktyce to parafia jest pierwszą i najważniejszą wizytówką Kościoła. Jeśli parafii nie będzie w sieci albo będzie słabo obecna, rzadko aktualizowana, wtedy siła ewangelizacyjna Kościoła będzie słabsza.

Odpowiedzmy sobie jak wspólnoty naszej parafii angażują się w różne formy ewangelizacji przez media, co wiemy o życiu parafialnym, co można ukazywać jako posiew Ewangelii oraz zaczyn inspirującego dobra.

TEMAT SYNODALNY – LUTY 2021

Temat: Instytucje diecezjalne w służbie realizacji misji Kościoła

Kościół realizując misję ewangelizacyjną jest wspólnotą duchową w konkretnym czasie i miejscu. Kościół towarzyszy więc człowiekowi w całym okresie jego życia na wielu płaszczyznach w drodze ku uświęceniu.

Zadania te – Diecezja Tarnowska realizuje dzięki poszczególnym instytucjom diecezjalnym.

Zespołem osób i instytucji, które świadczą pomoc Biskupowi Tarnowskiemu w kierowaniu i sprawnym zarządzaniu Kościołem tarnowskim jest Kuria Diecezjalna.

Przedstawicielami Biskupa „w terenie” są dziekani powołani do koordynacji działalności duszpasterskiej w ramach dekanatu (nasza parafia należy do dekanat Brzesko).

Dziekani reprezentują też Biskupa w kontaktach z wiernymi w sprawach funkcjonowania wspólnot parafialnych, zrzeszonych w ramach dekanatu.

Do ważnych instytucji diecezjalnych należą:

 • Sąd Diecezjalny
 • Poradnie Prawno-Kanoniczne
 • Wyższe Seminarium Duchowne
 • Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium
 • Dom Księży im. Św. Józefa w Tarnowie
 • Caritas Diecezji Tarnowskiej
 • Muzeum Diecezjalne
 • Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos
 • Radio Diecezjalne RDN Małopolska i RDN Nowym Sącz
 • Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne „ARKA” w Gródku
 • Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu
 • Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach
 • Diecezjalne Studium Rodziny
 • Parafialne Poradnie Rodzinne
 • Poradnia Specjalistyczna Arka i Telefon Zaufania

Ilość i różnorodność tych instytucji świadczy o wielopłaszczyznowym i bogatym wymiarze ludzkiego życia, a także pokazuje przestrzenie w których Diecezja Tarnowska jest obecna.

V Synod Diecezji Tarnowskiej podejmuje refleksję nad właściwą relacją pomiędzy poszukiwaniem środków materialnych, a wypełnieniem misji ewangelizacyjnej zawartej w nauczaniu Mistrza z Nazaretu.

W kontekście w/w informacji warto sobie postawić pytanie – czy w razie potrzeby rozwiązania problemu, pomocy, wsparcia, czy uzyskania porady – wiem do jakiej jednostki organizacyjnej się zwrócić, czy informacja jest odpowiednia, czy ewentualnie coś poprawić lub usprawnić.

Uwagi można przekazać do Parafialnego Zespołu Synodalnego.

STYCZNIOWY  TEMAT  SYNODALNY – 2021

 „MIŁOSIERDZIE  BRAMĄ  I  DROGĄ  EWANGELIZACJI”

Dzieło ewangelizacji  jest  obowiązkiem  wszystkich  ludzi  ochrzczonych, którzy  są  nie  tylko wezwani, ale  także  zobowiązani  do ewangelizowania innych  swoim  życiem  i  słowem.

Ostatnie  bolesne  wydarzenia  w  świecie, w  naszej  Ojczyźnie i  Kościele –m.in. związane z  pandemią  skutkują oddaleniem  się  niektórych  ludzi  od  Boga  i  wspólnoty  Kościoła. Dotyczy  to szczególnie  ludzi  młodych i  w sile  wieku.

Jedną  z  form  dawania  świadectwa  prawdy  Ewangelii  jest  świadczenie  miłosierdzia  potrzebującym, czyli  bycia  bliźnim dla  cierpiącego  człowieka, solidaryzowanie  się  z  nim, a  dla  ubogiego – umiejętność  takiego  pomagania, które  nie  krępuje  nikogo, nie  stygmatyzuje, nie  upokarza.

„Miłosierdzie  czynów  nadaje  nieodpartą  moc  miłosierdziu  słów”.

                  Czy  jest  to możliwe  w  obecnej  rzeczywistości?

 • Pierwszym miejscem  ewangelizacji  przez  miłosierdzie  powinna  być  rodzina. To  w  niej  od  najmłodszych  lat dzieci  powinny  uczyć  się  wyobraźni  miłosierdzia  najpierw  wobec swoich  bliskich, a następnie  wobec  innych  ludzi.
 • Drugim etapem  powinna  być  szkoła, gdzie ważną  rolę  mogą  pełnić  szkolne  koła  Uczą  one  dzieci  i  młodzież  troski  o  dobro  innych, przybliżając  je przez  to  do ewangelicznej  miłości  miłosiernej.
 • Trzeci etap  to  wolontariat  składający  się  z  młodzieży  i  dorosłych, którzy  w  sposób  systematyczny  włączają  się  w  akcje  pomocowe  w parafii.

Zespoły  Caritas – oprócz  konkretnych  form  pomocy, powinny  poczuwać  się  do  głoszenia Ewangelii  przez  miłosierdzie i  świadectwo chrześcijańskiego  życia, dlatego  nie  może  zabraknąć  dla nich stałej  i dobrze zaprogramowanej  formacji.

Katolickie  Stowarzyszenie  Młodzieży – uczestnicząc w  życiu  Kościoła angażuje  się  w różne inicjatywy w  parafii  i  nie  tylko – stając się  ewangelizującymi „pielgrzymami  wiary” we  wspólnocie  parafialnej.

Ważnym  podmiotem  ewangelizacji  powinny  być  także osoby, które  korzystają z  różnej  pomocy  wspólnot parafialnych, gdyż  udział  w  sytuacjach  i  ich   potrzebach  często prowadzi  do  bycia  razem  i  działania, które  nadaje  życiu  sens.

KORESPONDENCYJNE  SPOTKANIE  PZS – GRUDZIEŃ  2020

Temat: Katecheza  rodzinna

Pojęcie  „katecheza” – kojarzy  się ze zorganizowanymi  strukturami  tj.  szkolnym  nauczaniem  religii.

Tymczasem  katecheza  w  rodzinie  to  przede  wszystkim  świadectwo chrześcijańskiego  życia  rodziców, czyli  wprowadzenie  dzieci  w życie  religijne, m.in. przez  wspólną  modlitwę, niedzielną  i  świąteczną  Eucharystię,  regularną  spowiedź  św., przykład  życia  chrześcijańskiego, rozmowy  w  domu na  tematy  religijne, zainteresowanie  uczestnictwem  w  lekcjach  religii, udział  w  nabożeństwach  różańcowych, majowych, pielgrzymkach, a  także  celebrowanie  zwyczajów i  rytuałów rodzinnych  w domu oraz  uczestnictwo w  różnych  formach  pobożności  ludowej.

Umiejętność bycia „katechetą” w  domu  zależy od  odpowiedniej  formacji  samych  rodziców  i  ich  przygotowania  do  bycia  rodzicem  -  stąd  potrzebna  jest  nie  tylko  katecheza  rodzinna, ale  również  katecheza  dla  rodziców.

Naturalną  okazją  do takiej  katechezy  są  ważne  wydarzenia  w  życiu  wierzących – jak  narodziny  dziecka (katecheza  przed  chrztem), przygotowanie dzieci  do  przyjęcia  sakramentów: pierwsza spowiedź  i  komunia św., bierzmowanie, a  także przygotowanie dalsze  i  bliższe  przed  zawarciem  małżeństwa.

Bolesnym  problemem  jest  to, że  rodzice  zgadzają  się  na  uczestnictwo dzieci  w  szkolnym  nauczaniu  religii, a  równocześnie  rezygnują  z  praktyk  religijnych  zarówno  prywatnych, domowych, wspólnotowych  i  parafialnych.

Czy  więc wprowadzenie katechezy dla dorosłych  jest  potrzebne  i  czy  jest  możliwe, czy  jest  w  stanie pogłębić wiedzę  religijną  rodziców?

Odpowiedzmy  sobie przy okazji  tak  zwanego „Strajku  Kobiet”, który  odsłonił  przykrą  prawdę, że  część  młodych  osób (także z naszej  parafii), popiera legalizację aborcji  - jaka jest  przyczyna  takiego  zachowania, czy  rodzice to  akceptują.

Jak  można  więc  poprawić jakość  katechezy, aby  umacniać uczniów  i  młodzież w  wierze, zakorzeniając ją  w  Ewangelii, by  formować  sumienia w  kontekście najgłębszych  wartości  ludzkich.

SPOTKANIE PZS - LISTOPAD 2020

 

Temat: Wizyta duszpasterska. Błogosławieństwo rodzin.

Ze względu na ponowne obostrzenia reżimu sanitarnego, spowodowane dużą ilością zachorowań na COVID-19; nasze spotkanie odbyło się „drogą korespondencyjną” – tj. e-maile, telefony lub rozmowy bezpośrednie.

Z dyskusji na w/w temat wynika, że nie ma potrzeby zmodyfikowania założeń, formy, celów kolędy, gdyż spełnia warunki określone przez Kodeks Prawa Kanonicznego, co przed planowanym rozpoczęciem wizyty duszpasterskiej jest przypomniane w ogłoszeniach parafialnych.

W naszej parafii – kolęda odbywa się tradycyjnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia i jest oczekiwana przez rodziny oraz uważana za ważne spotkanie z kapłanem odwiedzającym, który przyjmowany jest z szacunkiem i życzliwością.

Musimy jednak przyznać, że sporadycznie zdarzają się sytuacje odmienne.

A co z kolędą w czasie pandemii? Czy ją zawiesić na ten czas, czy może przeprowadzić w innej formie?

Pytanie to pozostawiamy bez odpowiedzi by każdy mógł się sam na tym zastanowić.

SPOTKANIE PZS - PAŹDZIERNIK 2020

 

Temat: Wspólnota parafialna w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła

 

Wybuch pandemii COVID-19, spowodowanej koronawirusem – na wiosnę br. bardzo negatywnie [szczególnie w okresie Wielkanocy] wpłynął na dostęp wiernych, również w naszej parafii do udziału we Mszach Św. i korzystania z Sakramentów Św. Przeżyliśmy to boleśnie. Po zniesieniu wprowadzonych obostrzeń – w większości wróciliśmy do kościoła, chociaż wiele osób, a także rodzin z dziećmi w okresie letnim w nabożeństwach uczestniczyło poza świątynią.

 Obecnie zadajmy sobie pytania:

 • czy pandemia obnażyła brak wiary tych, którzy tylko z przyzwyczajenia uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii, a może nie wrócili tylko z lęku przed zakażeniem
 • czy obecnie ze względu na dużą ilość zachorowań i ze względu na okres jesienno-zimowy, będzie mniejsza ilość wiernych w kościele
 • co zrobić abyśmy jako wspólnota parafialna dotarli do tych, którzy od tej wspólnoty odeszli, a może rozpocząć od modlitwy, a nawet postu w intencji danej osoby lub rodziny
 • w jaki sposób wspólnota parafialna ma służyć misji – w swoim domu, w swojej szkole, w swojej pracy, w swoim otoczeniu, w różnych spotkaniach, itp. – słowem czy przykładem uwiarygodniającym to co jest realizowane w życiu w relacjach międzyludzkich.

 Każdy wierny [parafianin] może być ewangelizatorem, gdy sam będzie uczestniczył w formacji serca – będąc uczniem Chrystusa, żyjąc Jego Ewangelią. Papież Franciszek – 20 lipca br. roku – zaproponował  „wyjście” z trudnej sytuacji w parafiach przez dokument „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła.” Osoby zainteresowane mogą  zapoznać się z tym dokumentem – korzystając z Internetu.

Szczęść Boże

         WRZEŚNIOWE SPOTKANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU SYNODALNEGO

 

Po przerwie w pracach V Synodu Diecezji Tarnowskiej – spowodowanej pandemią koronawirusa, wywołującego ciężką chorobę COVID-19 , wznowione są prace na wszystkich płaszczyznach. Mogą się też odbywać spotkania PZS.

Temat rozważany we wrześniu to:  „Parafia środowiskiem budzenia, wzrostu i dojrzewania powołań kapłańskich i zakonnych”.

Z poprzednich spotkań pamiętamy, że parafia jest wspólnotą wspólnot i rodziną rodzin. Chociaż powołania kapłańskie i zakonne są darem od Boga dla konkretnego człowieka, to jednak pierwszymi miejscami odkrywania głosu Boga zapraszajacego do tego powołania jest dom rodzinny, a także wspólnoty młodzieżowe prowadzone przy parafii.

Parafia powinna być rodziną w której kapłan-rodak, czy siostra-rodaczka darzeni są życzliwością i duchowym wsparciem.

O dłuższego już czasu w diecezji tarnowskiej obserwowany jest widoczny spadek powołań do kapłaństwa [o ok. 60%], a odsetek kandydatek i kandydatów do formacji w zakonach jest jeszcze większy.

Również w naszej parafii od 20 lat nie ma powołań, a ostatnie prymicje – to rok 2001.

Szukając powodów takiego stanu rzeczy, zwraca się uwagę na:

 • niż demograficzny [rodzi się o połowę mniej dzieci]
 • kondycja rodziny – osłabienie wiary w rodzinach,brak świadectwa chrześcijańskiego życia, wiele małżeństw się rozpada
 • kondycja duchowa młodego człowieka znacznie spada, a czasem występuje załamanie religijności
 • widoczny spadek powołań kapłańskich rozpoczął się w 2005 roku, czyli od śmierci Św. Jana Pawła II
 • kryzys autorytetów kapłańskich i zakonnych spowodowanych jednostronnymi i negatywnymi doniesieniami medialnymi.

Zwróćmy jednak uwagę, że chociaż zewnętrzne warunki mogą czasami utrudniać budowanie relacji w rodzinie i parafii, nie są w stanie zagłuszyć działania Ducha Św. u osoby powołanej. Dlatego warto nam wszystkim zadać sobie pytania:

 • czy młody człowiek postanawiający iść drogą powołania – doświadcza odpowiedniego wsparcia i towarzyszenia na tej drodze
 • czy miłość rodzinna i przykład kapłańskiego życia – pomagają budzić i rozeznawać powołanie
 • czy wspólnota parafialna troszczy się o formację młodych przez stałą modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne.

Dziękując ks. Witoldowi za świadectwo o swoim powołaniu i kapłaństwie – starajmy się stawać środowiskiem budzenia , wzrostu i dojrzewania powołań kapłańskich i zakonnych.

 

LUTOWE  SPOTKANIE PZS – 2020 

 

Temat: Parafia terytoliarna, a personalna troska jej własnego pasterza

Parafia  jest określoną  wspólnotą wiernych  utworzoną na sposób stały w  Kościele, zajmującą określone  terytorium.

Pasterską  troskę – powierzoną  przez biskupa diecezjalnego – sprawuje  proboszcz, który dla tej wspólnoty wykonuje zadania nauczania, uświęcania i  kierowania przy współpracy prezbiterów i wiernych świeckich.

Kapłan jako  pasterz wspólnoty – na  obraz Dobrego Pasterza – powinien prowadzić swoją wspólnotę, służąc z poświęceniem  wszystkim i każdemu z jej członków – naprawiając błędy, przebaczając, lecząc rany, pocieszając  w strapieniach, umacniając braterstwo.

Nie można jednak  postrzegać parafii  jako miejsca świadczenia  określonych usług o charakterze  religijnym.

Najważniejszym  zadaniem wszystkich, którzy tworzą  rodzinę parafialną – czyli duszpasterzy i  wiernych świeckich jest modlitwa o jedność czyli  komunię we wspólnocie, która jest darem samego Boga. Brak  jedności wyniszcza parafię i osłabia ją duchowo.

    Czy  więc istnieje idealna  parafia ?

Raczej  nie – dlatego  trzeba troszczyć się  o różne formy wzrostu życia  chrześcijańskiego, dialogu, misyjnej  kreatywności ze strony duszpasterzy i  wspólnoty, formowanie parafian, aby byli  ludźmi zaangażowanymi w ewangelizację.

Wszyscy więc  wierni mieszkający  na terenie naszej parafii – uczestniczmy  aktywnie w życiu miejscowego Kościoła – troszcząc się  również o całą wspólnotę , a także o poszczególnych jej  członków, najbardziej potrzebujących pomocy.

         

SPOTKANIE  PZS – STYCZEŃ  2020 

Parafialny  Oddział Caritas w  naszej parafii działa od  17 kwietnia 1996. W posługę zaangażowane jest  12 osób z poszczególnych ulic, co ułatwia rozpoznanie sytuacji  rodzin lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, życiowej czy poszkodowanych w różnych wypadkach losowych.

Pomoc udzielana jest dyskretnie przez cały rok w zależności od potrzeb w danej chwili, oczywiście po wcześniejszym rozpoznaniu.

Parafialny Zespół Caritas  uczestniczy we wszystkich akcjach:

 *Światowy Dzień Chorego

 *Światowy Dzień Ubogich

 *Wigilijne  Dzieło Pomocy  Dzieciom

 *Wielkopostne Dzieło Caritas

 *Rodzina-rodzinie [pomoc rodzinom w  Syrii]

Spotkania PZC odbywają się  systematycznie w każdą pierwszą środę miesiąca, by omówić sprawy bieżące, ustalić działanie a także uczestniczyć w formacji duchowej [ modlitwa, katechezy].

Bardzo ceniona jest współpraca z grupami naszej parafii, SKC , MOPS ,OSP, Sołectwo oraz kapłanami.

W parafii organizuje pielgrzymki do różnych sanktuariów, nabożeństwa dla  chorych, spotkanie opłatkowe dla seniorów, jubileusze małżeńskie, festyny i biesiady rodzinne, duchową adopcję dziecka poczętego i inne.

Dostępna jest możliwość wypożyczania łóżek dla chorych, wózków inwalidzkich, balkoników,kul.

PZC może aktywnie działać dzięki wsparciu wielu osób mających wyobraźnię miłosierdzia.

GRUDNIOWE SPOTKANIE PZS – 2019

Temat: Dlaczego sakramenty przyjmuję w swojej parafii?
Aby odpowiedzieć właściwie na postawiony problem: Dlaczego sakramenty przyjmuję w
swojej parafii, a nie w jakiejkolwiek innej, powinniśmy zrozumieć co jest istotą parafii.
Istotą parafii jest wspólnota pomiędzy ludźmi, którzy ją tworzą, by razem mogli rozwijać
swoją wiarę oraz doskonalić się w prawdziwej braterskiej miłości – by mogli się uświęcić.
Wiemy, że są różne płaszczyzny życia parafialnego: działają różne grupy parafialne,
odbywają się różne wydarzenia kulturalne, patriotyczne, społeczne, charytatywne, ale
najważniejszym celem parafii jest dać każdemu Boga.
Za duchowy wzrost i uświęcenie parafian odpowiedzialny jest diecezjalny biskup, który
mianuje proboszcza, powierzając mu zaszczytne zadanie bycia pasterzem w danej parafii, co
oznacza odpowiedzialność za rozwój duchowy i zbawienie ludzi.
Owocne przyjęcie sakramentów wymaga właściwego przygotowania się we
wspólnocie
Normalnym i zwyczajnym miejscem udzielania sakramentów jest parafia, na terenie której
mieszka dana osoba, gdyż są udzielane we wspólnocie Kościoła – czyli w lokalnej wspólnocie
wierzących.
Udzielanie i przyjmowanie nie jest sprawą prywatną, ale dokonuje się w odniesieniu do
wspólnoty i buduje tę wspólnotę.
Dlatego najważniejsza w parafii jest wspólna modlitwa, którą kieruje proboszcz,
przygotowując do owocnego udziału w sakramentach. Znając swoich parafian – ks.proboszcz
łatwiej może dobrać sposób i tematykę kazań i formy przygotowania do jak najlepszego i
najbardziej owocnego przeżycia sakramentów.
Zwróćmy więc uwagę na comiesięczne spotkania przy parafii, a nie w szkole dla dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. i pierwszej spowiedzi oraz młodzieży do
bierzmowania, a także narzeczonych do małżeństwa.
Parafianie są zaproszeni do wspólnej modlitwy, aby przyjmujący sakramenty wybrali sobie
najlepszą drogę dalszego rozwoju duchowego. Parafianie powinni znać się między sobą, nie
mogą być tylko anonimowym tłumem, bo to pomaga w identyfikacji ze swoją parafią i
budowaniu przyjacielskich relacji we wspólnocie i zawsze wracać do swojego kościoła –
gdzie „się wszystko zaczęło”.
Przygotowanie się do sakramentów w konkretnej grupie ma też zadanie integrujące, gdyż
uczy miłości do danej wspólnoty i przywiązuje do danego miejsca, rodzi poczucie
przynależności do swojego kościoła i rodzinnej parafii, do której zawsze można wrócić
nawet wtedy, gdyby się zdarzyło pogubić w dorosłym życiu.
Zadaniem rodziców jest, by starali się zwiącać swoje dzieci z parafią, w której mieszkają.

III SESJA PLENARNA V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ – 2019

W sobotę 30 listopada – w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyła się III Sesja V SDT – w czasie której został przyjęty dokument dotyczący „Katechizacji w diecezji tarnowskiej”.

Dokument dotyczy:

1. dowartościowania katechezy parafialnej, zwłaszcza dorosłych

2. nauczania religii w szkole

3. katechezy rodziców dzieci przyjmujacych sakramenty [ chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie]

4. katechezy ruchów i stowarzyszeń działających w parafii

 

Więcej – Informacje po III Sesji Plenarnej

Zachęcam do zapoznania się z obszernymi relacjami z tego wydarzenia:

 https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7303-dokument-o-katechizacji-w-diecezji-tarnowskiej-przyjety-przez-v-synod-diecezji-tarnowskiej-filmy-zdjecia

 https://tarnow.gosc.pl/doc/6013510.V-Synod-Katecheza-ma-przyszlosc

 Poniżej bezpośrednie linki do filmów:

 1. Przemówienie Biskupa otwierające III Sesję Plenarną

 https://www.youtube.com/watch?v=B9ICzKYAJ1I&feature=emb_logo>


 2. O pracach Synodu (w tym o wielkiej roli Parafialnych Zespołów Synodalnych)

 https://www.youtube.com/watch?v=_YrcTX6x_yo&feature=emb_logo

 3. Prezentacja Dokumentu "Katechizacja w Diecezji Tarnowskiej"

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=RIM21g4_hho&feature=emb_logo

 4. Synod okiem młodych

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=FoIWoR4fuZQ&feature=emb_logo

 

LISTOPADOWE SPOTKANIE PZS

 

Temat Spotkania: Parafialne dziedzictwo przeszłości

Dziedzictwo kulturowe parafii stanowią dobra kultury materialnej, które mają wartość historyczną lub artystyczną i dzielą się na ruchome [obrazy, rzeźby itp.] i nieruchome [kościoły, cmentarze,dzwonnice,pomniki,krzyże,figury przydrożne, kaplice itp.] . Do dziedzictwa przeszłości należą też dobra niematerialne przekazywane za pomocą relacji ustnej i tradycji.

Czy my jako parafianie interesujemy się naszym dziedzictwem przeszłości ?

Pierwsza pisemna historyczna wzmianka o naszej wsi sięga XII w, a parafia istnieje od 1331 r. – kiedy wybudowano pierwszy kościół. Obecny kościół parafialny w stylu neogotyckim jako trzeci w dziejach wybudowano w latach 1908-1910.

Barokowy Kościółek Św. Anny na Bocheńcu – wybudowany w 1596 r. – jest otoczony troską, podziwem oraz szczególnym kultem nie tylko parafian.

Parafianie, którzy interesują się dziedzictwem przeszłości – mogą korzystać z publikacji wydawanych z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000 r , z okazji 100-lecia konsekracji kościoła parafialnego w 2010 r , z okazji 400-lecia kościółka na Bocheńcu, z okazji renowacji organów [2016/2017] oraz opracowań Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej, Izby Pamięci i strony internetowej parafii.

Ciekawy jest zbiór legend i starych opowieści, które warto promować na spotkaniach wspólnot parafialnych, czy w szkołach.

Dziedzictwo duchowe – to żywe, niematerialne przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom.

Pragniemy kultywować nasz szacunek dotyczący wzgórza Bocheniec, gdzie „króluje” Św. Anna, odbierając cześć przez wszystkie pokolenia, nie tylko naszych parafian. Corocznie uczestniczymy w pielgrzymkach z Kościoła Parafialnego – z okazji wspomnienia Św.Anny [wiemy, że najbardziej popularnym imieniem w parafii jest Anna] , w pierwsze soboty miesiąca, procesje różańcowe, Drogi Krzyżowe, a od 16 lat z okazji „Sylwestra”, gdzie po dziękczynnej Eucharystii – witany jest nowy rok.

Obecnie uczestniczymy twórczo, a jednocześnie tradycyjnie w tworzeniu współczesnego i żywego dziedzictwa kulturowego, bo przecież zmienia się sytuacja – ewoluując w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie i warunki. Ważne, by dziedzictwo jednak przetrwało.

                  

PAŹDZIERNIKOWE  SPOTKANIE  PZS – 2019

 

Temat:Współpraca  grup  młodzieżowych i  wspólnoty parafialnej

 

W  spotkaniu uczestniczyła młodzież – przedstawiciele KSM, LSO, DSM.

 

Zadajmy  sobie pytanie-w czym wyraża się współpraca grup dziecięcych i  młodzieżowych z  naszą  wspólnotą parafialną  oraz  jakie  ewentualne trudności pojawiają  się  w  tej  współpracy ?

 

Według Ojca Św. Franciszka-istnieją  dwa niebezpieczeństwa: 1.zamknięcie  się  wspólnoty na  nowość, którą pragną  wnieść  młodzi i  2.bezkrytycznego przyjmowania każdej  nowości przez  nich  proponowanej.

Ludzie młodzi mogą  jednak wnieść  do  Kościoła piękno młodości, a wspólnota powinna ich  przyjąć, motywować, zachęcać, pobudzać, otaczać  zrozumieniem, uznaniem i  miłością.

 

W  naszej parafii  są  następujące  grupy:

-Katolickie  Stowarzyszenie Młodzieży [od kilku  miesięcy]

-Liturgiczna Służba  Ołtarza

-Dziewczęca Służba Maryjna

-Szkolne Koło Caritas

-Grupa Misyjna

-Róża  Różańcowa Dzieci

 

W  czasie Spotkania , w  wypowiedzi młodych co  do współpracy z dorosłymi –wybrzmiały wnioski o  potrzebie integracji  przez  spotkania, modlitwę, organizowania  wspólnych akcji, zrozumienia, otwartości, prawa do własnego zdania, pomocy w uzyskiwaniu środków  finansowych oraz  dzielenia się świadectwem  wiary, wartości  rodziny, sposobów radzenia  sobie w  trudnych sytuacjach.

Odnośnie odnowy duchowej w naszej  parafii-młodzi  proponują modlitwę, szczególnie uczestnictwo w  Eucharystii, w  czuwaniach, rekolekcjach, konferencjach, spotkaniach w grupach, nabożeństwach, odpowiednim przygotowaniu do  sakramentów, świadectwach wiary  młodych, korzystania z  odpowiednich aplikacji  w  telefonach  i przekazywania ich  innym  a  także rozważania Pisma  Św.

          

  WRZEŚNIOWE  SPOTKANIE  PZS  - 2019

Temat:  Parafialna  katecheza  dorosłych

 

        Czy  w  naszej  parafii  uczestniczymy  w  katechizacji  dorosłych ?

 

Katecheza  dorosłych  ma  na  celu  formację chrześcijańską, by  wierni  będąc  uczniani  Chrystusa  mogli  rozwijać  i  umacniać  wiarę, a  także  przekazywać  ją  innym.

        Dostępne  są:

-spotkania  formacyjne  dla  grup  parafialnych; Apostolstwo  Modlitwy, Akcja  Katolicka, Caritas, Wspólnota  Biblijna  Źródło

-nabożeństwa  i  spotkania  dla  małżonków

-pielgrzymki  autokarowe  do  różnych  sanktuariów

-pielgrzymki  na  Bocheniec – okazjonalne  z  homiliami  i  pierwsze  soboty  miesiąca  z  rozważaniami  różańcowymi

-w  pierwszą  niedzielę  m-ca  spotkania  róż  różańcowych  z  katechezą  i  zmianą  tajemnic

-spotkania  z  seniorami  i  chorymi

-uroczysta  Adopcja  Dziecka  Poczętego i  nabożeństwa  comiesięczne  w  intencji  życia

-nabożeństwa  Fatimskie  i  do  Bożego  Miłosierdzia

-forma  wizualna;żywa  szopka, replika  Grobu  Chrystusa, wystawa  multimedialna „Śladami Jezusa”, Cuda  Eucharystyczne  Świata

-przygotowanie  dzieci  do I  komunii  i  młodzieży  do  bierzmowania  z  udziałem  rodziców

-umieszczanie  na  stronie  internetowej  parafii  tekstu  i  przesłania  z  różnych  nabożeństw  i  spotkań  parafialnych.

 

Zachęcamy  naszych  parafian  do  korzystania  ze  wszystkich  możliwych  nabożeństw, spotkań,  katechez  mających  wpływ  na  formację  religijną, na  pogłębianie  życia  duchowego i  na  wspólnotę  parafialną.

Warto  kontynuować  formy  katechizacji, które  są  dostępne obecnie, a  także  szukać  nowych  katechez  - dostosowanych  do  możliwości  parafii  i  zainteresowania  wiernych, by  chętnie  uczestniczyli  w  spotkaniach.

  

CZERWCOWE  SPOTKANIE  PZS  - 2019

Temat:  Niedziela  głównym wydarzeniem ewangelizacyjnym  w  parafii

Zapytajmy  więc  siebie – czy niedziela i  niedzielna  Eucharystia  jest  dla nas  bardzo  ważna:

# czy po oderwaniu się  od  codziennego trudu w czasie minionego tygodnia, daje nam doświadczenie wiary jako osobistej relacji z  Chrystusem

# czy mamy doświadczenie wspólnoty parafialnej

# czy mamy  doświadczenie mocy słowa Bożego i prawd  wiary – jako jedyny sposób dojrzewania do pełni wiary

# czy jako wspólnota interesujemy się sytuacją osób , które odchodzą od  Kościoła i zachęcamy ich do powrotu.

Niedzielna Eucharystia  będzie doświadczeniem wiary, gdy się duchowo do niej  przygotujemy przez poznanie Słowa Bożego słuchając egzegezy  na  niedzielę w  mediach  katolickich , rozważając przy pomocy prasy katolickiej , czy  tekstów mszalnych z  rozważaniami  w miesięcznikach : „Oremus”,  „Od  słowa do  życia” , które są  łatwo dostępne [można też pytać w parafii].

Warto  wrócić do przygotowania się do niedzieli  przez  całą  rodzinę [jak  to było dawniej] , czyli odpowiedniego , niedzielnego ubrania [nie szorty,getry, bluzki lub sukienki na szeleczkach], przygotowanie wspólnego świątecznego obiadu , chętny udział w spotkaniach organizowanych w parafii, a nie  spędzać czasu na zakupach w „niedziele handlowe”.

W naszej  parafii jest  możliwość formacji biblijnej  przez  uczestnictwo w  spotkaniach  Wspólnoty Biblijnej „Źródło”, gdzie co  2 tygodnie rozważane  jest  Słowo Boże  przygotowujące do  niedzielnej Eucharystii.

  SPOTKANIE  PZS  - 16  MAJA  2019

Rozpoczął się  drugi  rok Synodu , który poświęcony będzie wspólnocie parafialnej.

Pierwszym  tematem  do  rozważania to : PARAFIA  RODZINĄ  RODZIN.

Co znaczy , że  parafia  jest rodziną rodzin ? Znaczy  to, że do wspólnoty parafialnej  należą rodziny, które są  zatroskane o  siebie nawzajem, zainteresowane życiem parafii. Są  wspólnotą wiary, wspólnotą eucharystyczną, dobrymi relacjami z kapłanami , przynależnością do grup  parafialnych , grup modlitewnych , umacniają  wiarę , są  okazją do aktywności w  działaniu przez podejmowanie inicjatyw duszpasterskich , charytatywnych , kulturalnych , materialnych.

W naszej parafii są wspólnoty : Apostolstwo Modlitwy , Akcja Katolicka , Caritas , Wspólnota Biblijna „Źródło”, Rodzina Kolpinga , Róże Różańcowe , oraz  dziecięce-Grupa Misyjna, DSM. Aby parafia była rodziną rodzin-od członków poszczególnych grup i od kapłanów  opiekujących się tymi wspólnotami, oczekuje się przejrzystości , uczciwości ,szczerości opartej na nauce  Kościoła. Każda grupa ma swoje cele i zadania , które realizuje , ważne są regularne spotkania , troska o rozwój duchowy , by swoim przykładem i  zaangażowaniem  być wiarygodnym w działaniu.

  II  SESJA  PLENARNA  V  SYNODU  DIECEZJI  TARNOWSKIEJ – 27  KWIETNIA 2019

Miniony  rok  synodowania poświęcony był  rodzinie. Przez  ten okres  Komisja  Małżeństw  i  Rodzin przy  współudziale Parafialnych  Zespołów  Synodalnych przygotowała dokument „Duszpasterstwo Małżeństw i  Rodzin w  Diecezji  Tarnowskiej.

W Sesji  Plenarnej – otwartej  przez  bpa  Andrzeja  Jeża uczestniczyło 300  osób , a  z  naszej parafii  obecny był ks. prob. Tadeusz  Górka.

Po  zapoznaniu się z  dokumentem i  przyjęciu  2 poprawek , wszyscy byli  za  przyjęciem  tego  dokumentu.

W  dokumencie zawarte  są  zagadnienia , które są  podmiotem duszpasterskiej troski o  rodzinę :

I.Małżeństwo jako  sakrament

II.Kościół Tarnowski rodzinie

- Rodzina rodzinie

- Struktura duszpasterstwa małżeństw i rodzin w diecezji  tarnowskiej

- Przygotowanie do małżeństwa

- Towarzyszenie małżeństwom i rodzinom

III.Niektóre wyzwania dla  Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

- Rodzina w  obliczu zjawisk związanych z emigracją

- Wsparcie małżeństw i  rodzin przeżywających kryzysy

- Towarzyszenie osobom żyjącym w sytuacjach nieprawidłowych

- Towarzyszenie osobom żyjącym  w pojedynkę

  X   SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – KWIECIEŃ  2019

Temat:  Rodzina środowiskiem powołań do służby Bożej w Kościele

Na  spotkaniu wybrzmiało pytanie , co  jest  powodem stanu , że  w  naszej  parafii  od  kilkunastu  lat  nie  ma  powołań do kapłaństwa i  do życia  zakonnego.

Trudno jest  określić  bezpośrednie przyczyny tej  sytuacji, ale  warto  jednak, by każdy z  nas zrobił  sobie  rachunek  sumienia – czy nasze rodziny  są  szkołą  dojrzałego  człowieczeństwa, czy  staramy  się , by dzieci  były prawdziwymi i  dojrzałymi  chrześcijanami  czy nie  przeszkadzamy dzieciom w  wyborze  powołania do służby Bożej , czy nie stawiamy  kapłanów w  złym  świetle , powielając  nieprzychylne oceny nagłaśniane  przez  media  masowe.

Jakie  więc konkretne działania  należy  podjąć w celu  umocnienia rodziny w  kształtowaniu powołań do kapłanstwa lub życia  zakonnego :

# uświadamianie  młodym  jak ważny jest sakrament  małżeństwa w  życiu rodziny, wspólnota małżeńska i  rodzinna w  kształtowaniu wiary i  podejmowaniu służby ministranta, lektora, DSM, KSM

# „pielęgnowanie” ewentualnego powołania młodego  człowieka do kapłaństwa lub życia konsekrowanego

# spotkania z zakonnikami , misjonarzami , klerykami  w  czasie  otwartych dni  w  Wyższych  Seminariach  Duchownych

# modlitwa w  intencji  kapłanów i  o  powołania do  służby Bożej

# wspólne pielgrzymowanie.

 IX  Spotkanie PZS  -  7 marca  2019

Temat  Spotkania:  RODZINA  A  MEDIA  MASOWE

Musimy  przyznać, że telewizor  zabiera  nam  mnóstwo  czasu, który  można  wykorzystać  z pożytkiem  dla  Boga, rodziny, a także  dla  własnego  rozwoju.

Również dużo czasu  poświęca  się przebywaniu  przed  komputerem/internetem, co jest  szczególnie  negatywne  dla  młodzieży, która  uzależniona  od  smartfona, żyje na  pograniczu  świata  wirtualnego  i rzeczywistego.

Biorąc pod  uwagę  dobro  i zło  mediów – starajmy  się  korzystać  z  nich w  sposób  mądry  i  roztropny.

                      Dobro  mediów

- powszechność  dostępu  do  wszelkich  informacji

- możliwość  uczestnictwa  w  wydarzeniach  religijnych,kulturze i  edukacji  na  szeroką  skalę

- szybkość  przekazu, jednoczesne  dowiadywanie  się  o  wszystkim  wszędzie

- kształtowanie  wspólnoty  międzyludzkiej, organizowania  wsparcia  w doświadczeniach  losowych

-pomoc  w dokonywaniu  wyborów  i  podejmowaniu  decyzji

- osąd  władzy , demaskowaniu  zła

- ostrzeganie  przed  niebezpieczeństwami   i  zagrożeniami

- umożliwienie dialogu – porozumienie  i  rozumienie innych

- rozpowszechnianie  dobrych  wzorców  i  promowanie  wartościowych  dzieł: demokracja, akcje  charytatywno-humanitarne, zdrowy  styl  życia , twórczy sposób  spędzania  czasu  wolnego, itp.

- pobudzanie  rozwoju

- troska  o demokrację

                      Zło  mediów

- promocja  sensacji, przemocy, erotyzacji

- ideologiczna  walka z Kościołem  i  religią

- manipulacja/sterowanie  ludźmi

- wykrzywianie  rzeczywistości  [ tzw.fake  news]

- uzależnienie  od  przyjemności/niewyszukanej  rozrywki

- generowanie i  propagowanie  chaosu  systemu  wartości

- osłabienie więzi  rodzinnych  i  społecznych

- rozpowszechnianie  negatywnych  stylów  życia, postaw, pozornych  autorytetów

- rozbudzanie  konsumpcji , wszechobecna  reklama

Z  etycznego  punktu  widzenia  mas  media są  „obojętne” tylko  wtedy gdy  są  dobrze, tzn.roztropnie, krytycznie i  selektywnie  przez  człowieka  użyte.

 SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 7 LUTEGO 2019

Temat:  Rodzina  w  potrzebie

Spotkanie  dotyczyło  problemu  wsparcia  rodzin  w  trudnej  sytuacji  życiowej.

W naszej parafii widoczna  jest  poprawa  sytuacji  finansowej  rodzin  z dziećmi, choć  niektóre  nadal  wymagają  pomocy.

Wiele jednak  rodzin , osób  samotnych , niesprawnych wymagających  rehabilitacji, ciężko  chorych, uzależnionych,starszych-emerytów znajduje  się w  trudnej sytuacji  materialnej  i wymaga  stałej  lub  doraźnej  pomocy.

Pomoc  materialną  w  sytuacji kryzysowej  rodzina  może  uzyskać  od  samorządów  lokalnych, rodziny  bliższej  i  dalszej , organizacji  pomocowych  działających  w  społeczności  lokalnej, a  także w Caritas  jako  podstawowej  organizacji  pomocowej  w  strukturach  Kościoła  Katolickiego.

W  naszej  parafii  Caritas  pomaga  już  23 lata i  spotyka  się  z  życzliwością  i wdzięcznością  za różnorodną  pomoc, która  jest  skuteczna, szybka, adekwatna , nie  ma  względu  na  osoby – nie  dyskryminując  nikogo.

TEMAT  STYCZNIOWEGO  SPOTKANIA   TO:  TOWARZYSZENIE  OSOBOM  ŻYJĄCYM  W  ZWIĄZKACH  NIEREGULARNYCH

Omawiany  temat  jest  ogólnie  trudnym  problemem,gdyż  rośnie  liczba  związków  nieregularnych, które są  skutkiem  rozwodów  cywilnych, zawierania  nowych  związków, a  także  tych, którzy  żyjąc w wolnych  związkach nie  zawierają  sakramentu  małżeństwa  mimo, że nie  mają  przeszkód.

Każda sytuacja  jest  inna i  wymaga  indywidualnego  podejścia  do  problemu  i  pomóc  każdemu  w  znalezieniu  jego  sposobu  uczestnictwa  we  wspólnocie  kościelnej, aby  czuł  się  podmiotem  „niezasłużonego, bezwarunkowego  i  bezinteresownego”  miłosierdzia.

W  intencji  wszystkich  rodzin  naszej  parafii – podjęta  jest  systematyczna  modlitwa  w  każdy  poniedziałek – Adoracja  Najświętszego  Sakramentu  w  ciszy .    Zapraszamy!

Warto  troszczyć  się  o  umocnienie  małżeństw , aby  w  ten  sposób  zapobiegać  rozpadom.

Oto  wyniki  badań  na  temat  trwałości  różnych  związków  małżeńskich w/g  amerykańskiej  socjolog  Mercedes  Arzur  Wilson:

Związek tylko cywilny- rozchodzi  się  jedna  para na  dwie- 50%

Po  ślubie  koscielnym ,bez  praktyk  religijnych: jedna  para  na  trzy-33%

Po  ślubie  kościelnym  i  przy  coniedzielnej  Mszy  Św. : jedna  para  na  piędziesiąt-2%

Po  slubie  kościelnym , przy  coniedzielnej  Mszy  Św.   i  codziennej  wspólnej  modlitwie małżonków: rozpada  się  jedna  para  na  1429 par -0,07% !

  SPOTKANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU  SYNODALNEGO - 6  GRUDNIA 2018

Temat:  Celebracja  świąt  w  rodzinie

Celem  spotkania było ukazanie głębokiego  sensu teologicznego  celebracji  świąt  w  rodzinie w  perspektywie obowiązujących przepisów liturgicznych , a także ukazanie  wartości odnowienia celebracji świąt  w rodzinie.

  Jak wygląda obecnie [także w naszej parafii]  celebracja  świąt  w  rodzinie ?

*jakie święta celebrujemy

*w jaki  sposób je  celebrujemy

*dlaczego  często pojmowane są  jako puste gesty

*co ułatwia, a co utrudnia, czy przeszkadza w celebrowaniu świąt w rodzinie

*jakie  święta celebrowane w rodzinie są  charakterystyczne dla naszego regionu

      SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 22  LISTOPADA  2018

TEMAT: Kryzysy  wspólnoty rodzinnej

„Przymierze  małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz  do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. KKK 1601

Kryzysy wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej – w pewnym sensie dotykają wszystkie rodziny, ale ich  przetrwanie i  rozwiązanie problemów zależy od tego jak  narzeczeni  przygotowali się do małżeństwa i czy traktują małżeństwo jako powołanie , prosząc Jezusa o łaski  płynące z sakramentu małżeństwa  potrzebne do  formacji duchowej i wzrastania w miłości.

 

SPOTKANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 18 PAŹDZIERNIKA 2018

TEMAT:  Dziedzictwo rodziny diecezjalnej

Między innymi zastanawialiśmy się nad  społecznym zapotrzebowaniem znajomości dziedzictwa pozostawionego nam przez przodków, jaki jest szacunek dla przeszłości i tradycji we współczesnych rodzinach, czy w domu , w szkole mówi się o najnowszej historii Polski, czy interesuje nas historia naszego regionu , itp.

 SPOTKANIE  Parafialnego Zespołu Synodalnego - 27  WRZEŚNIA  2018

Temat: WYCHOWANIE  DZIECI  I MŁODZIEŻY  W  RODZINIE

Celem  Spotkania  było:

  *Opisanie  właściwej  relacji  : rodzic-dziecko  w  procesie  wychowania.

  *Ukazanie  godności  i  bezcennej  wartości  dziecka  i  rodzica  w  wychowaniu.

  * Uświadomienie , że prawidłowa  relacja  rodzica i dziecka  jest  kluczem  do  wychowania

Jednym  z  zadań  jakie    należałoby  podjąć  w kwestii  wychowania  w  naszej  parafii  to  podjęcie  modlitwy  w  intencji  młodych  rodzin – comiesięczna  Adoracja  Najświętszego  Sakramentu,aby  odnowić ,pogłębić, reaktywować  chrześcijańskie wychowanie w  rodzinie. 

 II  SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO  - 27  CZERWCA  2018

Temat  Spotkania : Dialog w  małżeństwie  i  rodzinie

Celem  tego  spotkania  było :

- Ukazanie  dialogu  w  małżeństwie  i  rodzinie  jako  spotkania  osób, którego  celem  jest  poznanie  i  zrozumienie  drugiego  człowieka

- Zachęcenie  do  prowadzenia  pełniejszego  dialogu  między  małżonkami  oraz  rodzicami  i  dziećmi,  a  przez  to  nawiązywania  , pielęgnowania  i  odbudowywania  więzi  w  małżeństwie  i  rodzinie.

W  podsumowaniu  pracy  w  grupach  wybrzmiał  wniosek,  że  małżonkowie  powinni  przede  wszystkim  znaleźć  czas  na  rozmowę  z  sobą , także  z  dziećmi – by  nie  były  tylko  zdawkowe  pytania , ale  pogłębianie  tematu.

Ważna  praca  nad  sobą, by  nie  krytykować  rozmówcy , ale  jego  zachowanie. Wyrażać  swoje  uczucia  w  sposób  zrozumiały , a  gdy  problem  jest  bardzo  trudny  prosić   Ducha  Świętego  o  pomoc  w  jego  rozwiązaniu,  by  nie  zaostrzać  konfliktu i  nie  doprowadzić  do  kryzysu.

Jeżeli  zaś  zaistnieją  różnice  zdań  i  konflikt  starajmy  się  znaleźć  drogę  do  wspólnego  przebaczenia  sobie, co  buduje  wspólnotę, zaufanie  i  nie  nawarstwia  konfliktu. 

 I SPOTKANIE SYNODALNE W NASZEJ PARAFII - 17 maja 2018

W dniu 17 maja – 2018 odbyło się I spotkanie Zespołu Synodalnego działającego przy naszej parafii na temat: „Modlitwa w rodzinie chrześcijańskiej”. Celem pracy zespołu jest:

- ukazanie modlitwy w rodzinie jako koniecznej i dobrej praktyki na drodze rozwoju wiary poszczególnych osób

- zachęcenie do podjęcia codziennej modlitwy rodzinnej

- uczenie nawiązywania głębszych relacji z Bogiem

Dziękujemy Bogu za świadectwo modlitwy rodzinnej w naszej parafii. Prosimy Boga, aby modlitwa rodzinna stawała się fundamentem naszych rodzin.

  Logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej chce opisać hasło Synodu, wyrażone w słowach: „Kościół na wzór Chrystusa”. Dlatego w centralnym miejscu umieszczono element wskazujący na osobę Jezusa Chrystusa czyli chrystogram, będący jednym z najstarszych znaków chrześcijaństwa. Znak ten otoczony jest grupą ikon symbolizujących ludzi, będących reprezentacją różnych stanów wspólnoty Kościoła, która jest otwarta i niejako zaprasza wszystkich, aby zbliżyli się do Jezusa. Szczególne miejsce i zadanie w tej wspólnocie posiada Biskup diecezjalny, który zwołuje synod i jest jego jedynym ustawodawcą. Został on oznaczony przy pomocy pastorału i umieszczony na szycie okręgu, bo to on jest widzialnym znakiem jedności z Chrystusem. 

 

 

 

 

 

  Co to jest SYNOD?

„Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu” – tak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego (nr 460).

Synod to okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi tarnowskiemu. Zwoływany jest i kierowany przez biskupa dla dobra Kościoła lokalnego. Biorą w nim udział duchowni oraz zakonnicy, a nowością jest uczestnictwo wiernych świeckich. Dzięki temu wszyscy diecezjanie reprezentowani są przez swoich przedstawicieli.

Celem Synodu jest dostosowuje do lokalnych warunków przepisy i normy Kościoła powszechnego, w związku z zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi w środowisku w którym żyjemy. Podejmuje wyzwania i problemy z jakimi mierzy się społeczność lokalna rodziny parafialnej.

 

Script logo